Tarifas 2024 – IVE incluído

3

Os bonos terán unha validez dun ano dende a súa compra. Poden compartirse entre varias persoas. Non se reembolsarán as sesións pendentes salvo causa xustificada. Os bonos dun prezo poderán utilizarse para produtos doutro prezo aboando a compensación correspondente.

Antes de comezar calquer plan de adestramento realizarase unha sesión de 50´ para a valoración inicial. Poderanse valorar outras opcións de adestramento adaptadas a cada persoa ou a posibilidade de acudir en parellas cando o obxectivo do adestramento sexa similar.

As actividades grupais aboaranse antes do inicio de mes. En caso de non realizar o pago non se reservará a praza para o mes seguinte. Os bonos de adestramento terán unha validez dun mes dende a data de compra.

As antropometrías realízanse dentro dos bonos pero tamén hai posibilidade de realización desa valoración de forma puntual ou como seguemiento posterior.