POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Seguindo os principios de licitude, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición a presente Política de Privacidade.

1. Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

RESPONSABLE ONFISIO PONTEVEDRA S.L.
NIF B94183134
DOMICILIO SOCIAL Lugar Casal Dourado Lérez 28, 36156 Pontevedra
CORREO ELECTRÓNICO dpo@clinicason.com
TELÉFONO 886160655

 

2. Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

En www.clinicas.on, dependendo da categoría do interesado de que se trate, tratámola información que nos facilita coas seguintes finalidades:

Interesados

Finalidades do tratamento

Potenciais clientes

Xestionar a potencial relación comercial e/ou profesional, xestionar o envío de información solicitada e/ou resolver as consultas plantexadas, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese.

Clientes

Xestionar a relación comercial e/ou profesional, facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos do seu interese.

Provedores

Xestionar a relación comercial e/ou profesional.

Usuarios web

Xestionar o análise dos seus datos de navegación

3. Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais, dependendo da categoría de interesado de que se trate, pode ser:

Interesados

Base legal

Potenciais clientes

Art. 6.1.b RGPD: aplicación, a petición do interesado, de medidas precontractuais (presupostos, follas de encargo, ofertas de servizos…).

Art. 6.1.f RGPD: Interese lexitimo (enviar información solicitada, responder ás consultas plantexadas…).

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado (facilitar ofertas dos nosos servizos e/ou produtos).

Clientes

Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.

Provedores

Art. 6.1.b RGPD: execución dun contrato no que o interesado é parte.

Usuarios web

Art. 6.1.a RGPD: consentimento do propio interesado.

4. Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os seus datos conservaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se poidan derivar deste e de calquera outra esixencia legal.

 

5. A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

ONFISIO PONTEVEDRA S.L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe expresamente diso.

Así mesmo, informámoslle de que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual que mantén con ONFISIO PONTEVEDRA S.L., poderán ser comunicados a:

– Bancos e entidades financeiras para a recollida de servizos contratados e/ou produtos adquiridos.

– Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade de ONFISIO PONTEVEDRA S.L., cando así o estableza a normativa vixente.

 

6. Realízanse transferencias internacionais de datos?

Onfisio Pontevedra S.L. podería realizar desde este Sitio web transferencias internacionais de datos derivados da aceptación das cookies:

Google Llc e Google Ireland Limited transfiren datos a Estados Unidos en base ao consentimento do usuario ao aceptar las cookies.

Ao aceptar as cookies destas entidades o usuario consinte que os seus datos persoais que poidan recadarse a través da carga e lectura das cookies, sexan transferidos a Estados Unidos, país que non ofrece un nivel de protección equiparable ao europeo, tendo en conta que a citada entidade está suxeita ás normas de Estados Unidos, nas que se regula po acceso por parte dos organismos e entidades de vixilancia dese país aos datos das empresas abicadas en Estados Unidos, non cumpríndose con elo o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello.

No caso de que o usuario non consinta esta transferencia internacional de datos a Estados Unidos deberá rexeitar estas cookies non prestándose nin obténdose as funcionalidades ou servicios que se ofrecen con elas.

Podes informarte das transferencias a terceiros países que, no seu caso, realizan os terceiros identificados na política de cookies nas súas correspondentes políticas.

7. Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos que poderán exercer os interesados, cando procedan, son:

  • Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
  • Dereito de rectificación ou supresión.
  • Dereito de oposición.
  • Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
  • Dereito á portabilidade dos datos.
  • Dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos.

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais dirixindo unha comunicación por escrito ao domicilio social de Onfisio Pontevedra S.L. ao correo electrónico dpo@clinicason.com

Modelos, formularios e máis información dispoñible sobre os seus dereitos na páxina web da autoridade de control nacional, Axencia Española de Protección de Datos, en adiante, AEPD, www.aepd.es    

 

8. Podo retirar o consentimento?

Vostede ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que elo afecte á licitude do tratamento baseado np consentimento previo á súa retirada.

9. Onde podo reclamar se considero que os meus datos non se están tratando correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por Onfisio Pontevedra S.L. ou que as solicitudes de exercicio de dereitos non foran atendidas de forma satisfactoria, pode interpoñer unha reclamación ante a autoridade de protección de datos que corresponda, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.

 

10. Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co obxectivo de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle que adoptáronse todas as medidas de índole técnica e organizativa necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais subministrados. Todo elo para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamentos ou accesos non autorizados, tal como exixe a normativa, se ben a seguridade absoluta non existe.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza una modificación dos mesmos.

 

11. Confidencialidade

Onfisio Pontevedra S.L. infórmalle que os seus datos serán tratados co máximo celo e confidencialidade por todo o persoal que interveña en calquera das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos a ningún terceiro os seus datos, excepto nos casos legalmente previstos, ou salvo que o interesado nos autorizara expresamente.