POLíTICA DE PRIVACIDADE

Seguindo os principios de legalidade, lealdade e transparencia, poñemos á súa disposición esta Política de privacidade.

Quen é o responsable do tratamento dos teus datos?

RESPONSABLE ONFISIO PONTEVEDRA S.L.
NIF B94183134
DOMICILIO SOCIAL Lugar Casal Dourado Lérez 28, 36156 Pontevedra
CONTACTO Correo electrónico hogando@clinicason.com – Teléfono 886160655
DPO Grupo Adaptalia Legal-Formativo S.L. dpo@clinicason.com

Con que finalidade tratamos os teus datos persoais?

En ONFISIO PONTEVEDRA S.L., dependendo da categoría de interesado de que se trate, tratamos a información que nos facilitas para os seguintes fins:

INTERESADOS / FINALIDADES DA TRAMITACIÓN
CLIENTES / Xestionar a relación comercial e/ou profesional, ofrecer ofertas dos nosos servizos e/ou produtos de interese.
CANDIDATOS / Xestionar o proceso de selección de persoal.
USUARIOS DA WEB / Xestiona a análise dos teus datos de navegación.

Cal é a lexitimidade para o tratamento dos teus datos?

A base legal para o tratamento dos seus datos persoais, dependendo da categoría de interesado de que se trate, pode ser:

INTERESADOS / BASE XURÍDICA
CLIENTES / Art 6.1.b GDPR: execución dun contrato no que o interesado sexa parte.
CANDIDATOS / Art 6.1.a GDPR: consentimento do interesado.
USUARIOS DA WEB / Art 6.1.a GDPR: consentimento do interesado.

Os datos que solicitamos son adecuados, pertinentes e estritamente necesarios e non está obrigado a facilitalos, pero o non comunicalos pode afectar á finalidade do servizo ou á imposibilidade de prestalo.

Canto tempo conservaremos os teus datos persoais?

Os seus datos conservaranse durante o tempo mínimo necesario para a correcta prestación do servizo ofrecido así como para atender as responsabilidades que se poidan derivar deste e de calquera outra esixencia legal.

A que destinatarios se lles comunicarán os seus datos?

ONFISIO PONTEVEDRA S.L. non comunicará os seus datos a ningún terceiro, salvo que se informe expresamente diso.

Así mesmo, informámoslle de que determinados datos, en virtude da normativa vixente ou da relación contractual que mantén con ONFISIO PONTEVEDRA S.L., poderán ser comunicados a:

– Bancos e entidades financeiras para a recollida de servizos contratados e/ou produtos adquiridos.

– Administracións públicas con competencia nos sectores de actividade de ONFISIO PONTEVEDRA S.L., cando así o estableza a normativa vixente.

Realízanse transferencias internacionais de datos?

ONFISIO PONTEVEDRA S.L. non realiza transferencias internacionais de datos.

Cales son os teus dereitos cando nos facilitas os teus datos?

Os dereitos de protección de datos que poderán exercer os interesados, se é o caso, son:
• Dereito a solicitar o acceso aos datos persoais relativos ao interesado.
• Dereito de rectificación ou supresión.
• Dereito de oposición.
• Dereito a solicitar a limitación do seu tratamento.
• Dereito á portabilidade dos datos.
• Dereito a non ser obxecto de decisións baseadas unicamente no tratamento automatizado de datos.

Os titulares dos datos persoais obtidos poderán exercer os seus dereitos de protección de datos persoais mediante o envío dunha comunicación escrita ao domicilio social de ONFISIO PONTEVEDRA S.L. ou ao enderezo de correo electrónico facilitado para tal fin, dpo@clinicason.com.

Modelos, formularios e máis información sobre os seus dereitos dispoñibles na páxina web da autoridade nacional de control, Axencia Española de Protección de Datos, en diante, AEPD, www.aepd.es

Podo retirar o consentimento?

Ten a posibilidade e o dereito a retirar o consentimento para calquera finalidade específica outorgada no seu momento, sen que se afecte á legalidade do tratamento baseado no consentimento previo á súa retirada.

Onde podo reclamar se considero que os meus datos non se están tratando correctamente?

Se algún interesado considera que os seus datos non son tratados correctamente por ONFISIO PONTEVEDRA S.L. ou que as solicitudes de exercicio dos dereitos non fosen atendidas satisfactoriamente, pode presentar unha reclamación ante a correspondente autoridade de protección de datos, sendo a AEPD a indicada no territorio nacional, www.aepd.es.

Seguridade e actualización dos seus datos persoais

Co fin de salvagardar a seguridade dos seus datos persoais, informámoslle de que adoptou todas as medidas técnicas e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos persoais facilitados. Todo isto para evitar a súa alteración, perda, e/ou tratamento ou acceso non autorizado, tal e como esixe a normativa, aínda que non exista unha seguridade absoluta.

É importante que, para que poidamos manter os seus datos persoais actualizados, nos informe sempre que se produza algún cambio neles.

Confidencialidade

ONFISIO PONTEVEDRA S.L. infórmalle de que os seus datos serán tratados co máximo coidado e confidencialidade por todo o persoal que interveña nalgunha das fases do tratamento. Non cederemos nin comunicaremos os teus datos a ningún terceiro, salvo nos casos previstos pola lei, ou salvo que o interesado nolo autorice expresamente.